Dopis zemskému místodržitelství v Brně ze dne 13. 10. 1907 se žádostí o povolení k založení hasičského sboru (přesný opis, originál uložen v Okresním archívu v Třebíči).

DOPIS ZEMSKÉMU MÍSTODRŽITELSTVÍ V BRNĚ
VYSOKÉ C. K. MÍSTODRŽITELSTVÍ V BRNĚ!

Poslušně podepsaní Karel Rous, Josef Denemarek a Jaroslav Hubáček zamýšlejí zříditi v obci Dolních Vilímovicích dobrovolný sbor hasičský. Přikládaje v příloze valnou hromadu přijaté a obecním výborem schválené stanovy s tím podotknutím, že pokud se týče zemským řádem ze dne 5. dubna 1873 § 45 dovoleného odznaku, užívati bude sbor stejnokroje a signálů předepsaných českou Ústřední jednotou hasičskou markrabství moravského, které byly vysokým c. k. místodržitelským výnosem ze dne 30. září 1897 čís. 30745 schváleny, jakož i distinkce povolené vysokým c. k. ministerstvem války, vysokým ministerstvem zeměbrany a vysokým ministerstvem vnitra ze dne 2. 12. 1892 čís. 27337. Podepsaní kladou tedy uctivou prosbu. Vysoké c. k. místodržitelství ráčiž spolek tento povoliti a přiložené stanovy dosvědčiti.

V Dolních Vilímovicích, dne 13. 10. 1907

Jan Otoupal – starosta, Josef Caha – radní, Karel Rous, Josef Denemarek, Jaroslav Hubáček, Josef Mezuláníka