Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Obec Dolní Vilémovice

Obec Dolní Vilémovice jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu.
Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy.
V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.

4. 1 KONTAKTNÍ POŠTOVNÍ ADRESA

oficiální
Obec Dolní Vilémovice
Dolní Vilémovice 142,
675 52 Lipník u Hrotovic
Kód dle ÚIR-ADR: 18603637

4.2. ADRESA ÚŘADOVNY PRO OSOBNÍ NÁVŠTĚVU

oficiální
Obec Dolní Vilémovice
Dolní Vilémovice 142,
675 52 Lipník u Hrotovic
Kód dle ÚIR-ADR: 18603637

Jiné úřadovny povinný subjekt nemá

4.3.ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí: 18.00 – 20.00
Středa: 18.00 – 20.00

4.4.TELEFONNÍ ČÍSLA

pevná linka: +420 568 862 160
mobilní: starosta: +420 724 189 755
mobilní: účetní: +420 607 659 266

4.5 ADRESA INTERNETOVÝCH STRÁNEK

oficiální: www.obecdolnivilemovice.cz

4.6. ADRESA PODATELNY

oficiální
Obec Dolní Vilémovice
Dolní Vilémovice 142,
675 52 Lipník u Hrotovic
Kód dle ÚIR-ADR: 18603637

4.7 ELEKTRONICKÁ ADRESA PODATELNY

podatelna: epodatelna@obecdolnivilemovice.cz

další elektronické adresy:

Starosta: Miroslav Sedlák – starosta@obecdolnivilemovice.cz
Účetní: ucetni@obecdolnivilemovice.cz

4.8. DATOVÁ SCHRÁNKA

kz3bkqg

 

 

Číslo účtu: 5226711, kód banky: 0100
Komerční Banka

00289302

DIČ: CZ00289302
Obec není plátcem daně z přidané hodnoty

8.1 SEZNAMY HLAVNÍCH DOKUMENTŮ

Územní plán obce – k dispozici na OÚ

8.2. ROZPOČET

 

OBEC DOLNÍ VILÉMOVICE ZVEŘEJŇUJE INFORMACE NÁSLEDUJÍCÍMI ZPŮSOBY

 • na úřední desce – u obecního úřadu
 • na elektronické úřední desce – www.obecdolnivilemovice.cz
 • na internetových stránkách: www.obecdolnivilemovice.cz
 • informace lze dále získat v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách
KAŽDÁ FYZICKÁ NEBO PRÁVNICKÁ OSOBA MŮŽE ZÍSKAT INFORMACE NÍŽE UVEDENÝMI ZPŮSOBY
ÚSTNĚ
 • osobně na obecním úřadě v Dolních Vilémovicích v úředních hodinách
 • telefonicky na tel. č.: 568 882 160
PÍSEMNĚ
OBCE JSOU POVINNY POSKYTNOUT VŠECHNY INFORMACE, VZTAHUJÍCÍ SE K JEJICH SAMOSTATNÉ I PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI, S VÝJIMKOU TĚCH, JEJICHŽ ZVEŘEJNĚNÍ VYLUČUJE ZÁKON
 • utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění
 • obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.)
 • skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení
 • skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění

10.1. MÍSTO A ZPŮSOB, KDE LZE PODAT ŽÁDOST ČI STÍŽNOST, PŘEDLOŽIT NÁVRH, PODNĚT ČI JINÉ DOŽÁDÁNÍ ANEBO OBDRŽET ROZHODNUTÍ O PRÁVECH A POVINNOSTECH OSOB

Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na obecním úřadě obce v úředních hodinách.
Písemné podněty je třeba adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1).
Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7), nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8).

Na ústní žádost poskytne obecní úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Na písemnou žádost odpoví obecní úřad písemně. Lhůta pro poskytnutí informace je 15 dní (§ 14 odst. 3 písm. c zákona). Lhůta je ze strany úřadu splněna, když je odpověď ve lhůtě předána k poštovní přepravě. Obecní úřad může lhůtu pro poskytnutí informace prodloužit o 10 dnů v případech, uvedených v § 14 odst. 5 pod písmeny a) až c) zákona. O prodloužení lhůty i o jejích důvodech bude OÚ žadatele informovat před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Z PÍSEMNÉ ŽÁDOSTI MUSÍ BÝT JEDNOZNAČNĚ ZŘEJMÉ
 • a) komu je určena
 • b) kdo ji podává (jméno, příjmení, u právnických osob název a adresa)
PÍSEMNÁ ŽÁDOST
 • a) musí být srozumitelná
 • b) musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována
 • c) nesmí být formulována příliš obecně.

Pokud žádost tyto požadavky nesplňuje, vyzve obecní úřad žadatele do 7 kalendářních dnů od jejího podání, aby žádost upřesnil a upozorní jej, že nedostane-li odpověď do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla žádost podána, rozhodne o odmítnutí žádosti.

OBECNÍ ÚŘAD POSKYTNE POŽADOVANOU INFORMACI VE LHŮTĚ NEJPOZDĚJI DO 15 DNŮ OD PŘIJETÍ ŽÁDOSTI NEBO OD UPŘESNĚNÍ ŽÁDOSTI
 • a) písemně
 • b) nahlédnutím do spisu
 • c) pořízením kopie
 • d) na paměťových médiích

Nelze-li písemné žádosti vyhovět a nebyla-li žádost odložena, vydá OÚ rozhodnutí o zamítnutí žádosti (§ 15 odst. 1 zákona), které se doručuje do vlastních rukou žadatele (§ 15 odst. 3 zákona).

Pokud se požadovaná informace nevztahuje k působnosti obecního úřadu, OÚ žádost odloží a do 3 kalendářních dnů od doručení žádosti tuto skutečnost sdělí žadateli.

Nebyla-li ve stanovené lhůtě 15 dnů informace poskytnuta ani vydáno rozhodnutí (§ 15 odst. 1), má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí o odepření žádosti (§ 15 odst. 4 zákona). Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

 

10.2. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

10.2.1. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY PROTI ROZHODNUTÍ OBECNÍHO ÚŘADU

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho oddělení obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatření oddělení, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starostka.

10.2.2. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY PROTI ROZHODNUTÍ ORGÁNŮ OBCE

Opravné prostředky proti rozhodnutí starostky učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatřením rady nebo zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Kraje Vysočina

Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

10.2.3. SOUDNÍ PŘEZKOUMÁNÍ

Došlo-li rozhodnutím orgánu obce ke zkrácení fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s §47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst.1 písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

10.3. POPISY ÚKONŮ ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI – ŽIVOTNÍ SITUACE

Popisy úkonů orgánů veřejné moci – životní situace naleznete na Portálu veřejné správy.
Životní situace – portál veřejné správy

11.1 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ POUŽÍVANÉ PŘEDPISY

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění
 • zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Úplné znění právních předpisů je dostupné na:
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

11.2 VYDANÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY
Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.
Vyhlášky a nařízení
https://sbirkapp.gov.cz/vyhledavani

12.1 SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Úhrady za poskytování informací nebyly stanoveny.
Sazebník úhrad za poskytování informací nebyl vydán.
Sazebník úhrad nebyl stanoven.

12.2 ROZHODNUTÍ NADŘÍZENÉHO ORGÁNU O VÝŠI ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Žádná usnesení vydaná dle § 16 a odst. 7 InfZ nebyla dosud přijata.

13.1 VZORY LICENČNÍCH SMLUV

Obec Dolní Vilémovice nedisponuje vzory licenčních smluv.

13.2 VÝHRADNÍ LICENCE
Obec Dolní Vilémovice nedisponuje vzory licenčních smluv upravující výhradní licence.

Ochrana osobních údajů – GDPR

Další povinně zveřejňované informace naleznete zde.