Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Obec Dolní Vilémovice

Obec Dolní Vilémovice (dále jen obec) vznikla jako územně samosprávný celek v souladu s § 1 zákona číslo 367/1990 Sb., o obcích v platném znění ke dni 23. 11. 1990. Podle současného platného právního předpisu – zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území městyse. Je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících, je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písmeno c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území. Obec spravuje své záležitosti samostatně (v samostatné působnosti), v přenesené působnosti vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů a dále návrhy opatření popřípadě rozhodnutími krajského úřadu, učiněnými podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.

Nadřízeným správním orgánem obce, který ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) rozhoduje o odvolání, popřípadě vykonává dozor, je Krajský úřad kraje Vysočina.

 • starosta
 • zástupce starosty
 • výbor kontrolní
 • výbor finanční
 • výbor kulturní
 • účetní
KONTAKTNÍ POŠTOVNÍ ADRESA

Obec Dolní Vilémovice
Dolní Vilémovice 142,
675 52 Lipník u Hrotovic

Kód dle ÚIR-ADR: 18603637

ADRESA ÚŘADOVNY PRO OSOBNÍ NÁVŠTĚVU

Jiné úřadovny povinný subjekt nemá

ÚŘEDNÍ HODINY

Pondělí: 18.00 – 20.00
Středa: 18.00 – 20.00

TELEFONNÍ ČÍSLA

starosta – 724 189 755

účetní – 607 659 266

pevná linka – 568 862 160

ADRESA INTERNETOVÉ STRÁNKY

www.obecdolnivilemovice.cz

ADRESA E-PODATELNY

epodatelna@obecdolnivilemovice.cz

DALŠÍ ELEKTRONICKÉ ADRESY

Starosta: Miroslav Sedlák – starosta@obecdolnivilemovice.cz
Účetní: ucetni@obecdolnivilemovice.cz

Komerční Banka Třebíč
Č.ú.: 5226711/0100

289302 / Obec není plátcem DPH

SEZNAMY HLAVNÍCH DOKUMENTŮ

Územní plán obce – k dispozici na OÚ

ROZPOČET

 

OBEC DOLNÍ VILÉMOVICE ZVEŘEJŇUJE INFORMACE NÁSLEDUJÍCÍMI ZPŮSOBY

 • na úřední desce – u obecního úřadu
 • na elektronické úřední desce – www.obecdolnivilemovice.cz
 • na internetových stránkách: www.obecdolnivilemovice.cz
 • informace lze dále získat v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách
KAŽDÁ FYZICKÁ NEBO PRÁVNICKÁ OSOBA MŮŽE ZÍSKAT INFORMACE NÍŽE UVEDENÝMI ZPŮSOBY
ÚSTNĚ
 • osobně na obecním úřadě v Dolních Vilémovicích v úředních hodinách
 • telefonicky na tel. č.: 568 882 160
PÍSEMNĚ
OBCE JSOU POVINNY POSKYTNOUT VŠECHNY INFORMACE, VZTAHUJÍCÍ SE K JEJICH SAMOSTATNÉ I PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI, S VÝJIMKOU TĚCH, JEJICHŽ ZVEŘEJNĚNÍ VYLUČUJE ZÁKON
 • utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění
 • obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.)
 • skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení
 • skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.
 • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění

Žádost o informaci ve smyslu tohoto zákona lze podat ústně nebo písemně.

Písemně na adresu: Obecní úřad Dolní Vilémovice, Dolní Vilémovice 142, 675 52 pošta Lipník u Hrotovic

Písemnou žádostí o informaci je i žádost podaná elektronickou poštou na emailovou adresu starosta@obecdolnivilemovice.cz
nebo Elektonickou podatelnou se zaručeným el.podpisem na emailovou adresu epodatelna@obecdolnivilemovice.cz
nebo prostřednictvím online formuláře Elektronická žádost o poskytnutí informací

Na ústní žádost poskytne obecní úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Na písemnou žádost odpoví obecní úřad písemně. Lhůta pro poskytnutí informace je 15 dní (§ 14 odst. 3 písm. c zákona). Lhůta je ze strany úřadu splněna, když je odpověď ve lhůtě předána k poštovní přepravě. Obecní úřad může lhůtu pro poskytnutí informace prodloužit o 10 dnů v případech, uvedených v § 14 odst. 5 pod písmeny a) až c) zákona. O prodloužení lhůty i o jejích důvodech bude OÚ žadatele informovat před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Z PÍSEMNÉ ŽÁDOSTI MUSÍ BÝT JEDNOZNAČNĚ ZŘEJMÉ
 • a) komu je určena
 • b) kdo ji podává (jméno, příjmení, u právnických osob název a adresa)
PÍSEMNÁ ŽÁDOST
 • a) musí být srozumitelná
 • b) musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována
 • c) nesmí být formulována příliš obecně.

Pokud žádost tyto požadavky nesplňuje, vyzve obecní úřad žadatele do 7 kalendářních dnů od jejího podání, aby žádost upřesnil a upozorní jej, že nedostane-li odpověď do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla žádost podána, rozhodne o odmítnutí žádosti.

OBECNÍ ÚŘAD POSKYTNE POŽADOVANOU INFORMACI VE LHŮTĚ NEJPOZDĚJI DO 15 DNŮ OD PŘIJETÍ ŽÁDOSTI NEBO OD UPŘESNĚNÍ ŽÁDOSTI
 • a) písemně
 • b) nahlédnutím do spisu
 • c) pořízením kopie
 • d) na paměťových médiích

Nelze-li písemné žádosti vyhovět a nebyla-li žádost odložena, vydá OÚ rozhodnutí o zamítnutí žádosti (§ 15 odst. 1 zákona), které se doručuje do vlastních rukou žadatele (§ 15 odst. 3 zákona).

Pokud se požadovaná informace nevztahuje k působnosti obecního úřadu, OÚ žádost odloží a do 3 kalendářních dnů od doručení žádosti tuto skutečnost sdělí žadateli.

Nebyla-li ve stanovené lhůtě 15 dnů informace poskytnuta ani vydáno rozhodnutí (§ 15 odst. 1), má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí o odepření žádosti (§ 15 odst. 4 zákona). Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

1. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY PROTI ROZHODNUTÍ OBECNÍHO ÚŘADU

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho oddělení obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatření oddělení, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starostka.

2. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY PROTI ROZHODNUTÍ ORGÁNŮ OBCE

Opravné prostředky proti rozhodnutí starostky učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatřením rady nebo zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Kraje Vysočina

Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

3. SOUDNÍ PŘEZKOUMÁNÍ

Došlo-li rozhodnutím orgánu obce ke zkrácení fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s §47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst.1 písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.